VZW TC eleveN is een tennis- en padelclub gelegen te Deinze – Merendree, Oever 3 met maatschappelijke zetel te Deinze – Merendree, Dobbelstatiestraat 2.

TC eleveN wordt bestuurd door vrijwilligers. Uit respect voor het vele, belangloze werk vragen zij om dit reglement correct na te leven. Iedereen die de site van TC eleveN betreedt, verklaart zich akkoord met dit clubreglement. Het Dagelijks Bestuur en/of de Raad van Bestuur kan steeds een aangepaste sanctie uitspreken aan personen die deze regels niet respecteren.

1. Toegang tot de club

 • De bar- en terrasaccommodaties zijn voor iedereen vrij toegankelijk, zowel leden als niet-leden, sympathisanten.
 • De terreinen en doucheruimtes zijn enkel toegankelijk voor de spelers die toegang hebben tot de terreinen.

2. Toegang tot de terreinen

 • Leden: Men is lid van TC eleveN na het betalen van het lidgeld voor het desbetreffende seizoen. Een tennis-/padelseizoen loopt van 1 april tot en met 31 maart het daarop volgende jaar. De tarieven en procedure kunnen geraadpleegd worden op de website van TC eleveN. http://tceleven.be/tennis/lidmaatschap-tennis/  en http://tceleven.be/padel/lidmaatschap-padel/ . Het secretariaat van TC eleveN regelt en betaalt de aansluiting bij Tennis Vlaanderen van al haar leden.
 • Gastpelers: Dit is een niet-clublid dat uitgenodigd wordt door een clublid om op de terreinen van de club te komen spelen. Het uitnodigend lid is verantwoordelijk voor de reservatie van het terrein en de betaling van de gastspeler. Alle info over voorwaarden, procedure en tarieven vindt men op de website: http://tceleven.be/tennis/info-en-reservatie-niet-tennisleden/ en http://tceleven.be/padel/info-en-reservatie-niet-padelleden/
 • Spelers die een terrein huren, wij noemen het ‘losse verhuur’: 4 personen kunnen een padelterrein huren (geen tennis), zonder lid te zijn van de club. Voorwaarden, tarieven en procedure zijn te vinden op de website: http://tceleven.be/padel/info-en-reservatie-niet-padelleden/
 • Groepsreservaties: Verenigingen of bedrijven kunnen 1 of meerdere padelterreinen (geen tennis) huren voor hun activiteiten. Deze dienen minimum 14 dagen vooraf te worden aangevraagd via info@tceleven.be. Het bestuur bepaalt onder welke voorwaarden de toegang tot de terreinen toegestaan wordt. Voor meer info kan men terecht op de website: http://tceleven.be/padel/info-en-reservatie-niet-padelleden/ of bij de bestuursleden.
 • Spelers op uitnodiging van de club, o.a. voor vriendschappelijke ontmoetingen.
 • Spelers die meedoen aan de competitie die ingericht wordt door Tennis Vlaanderen in samenwerking met TC eleveN, met name de interclub- en tornooispelers.
 • Kinderen tijdens stages en volwassenen voor de lessenreeks ‘start-to-tennis’.
 • De trainer tijdens de lessen.
 • Een coach of begeleider kan plaatsnemen op de bank op het tennisterrein indien hij reglementair schoeisel draagt.
 • Er worden geen huisdieren toegelaten op de terreinen, met uitzondering van hulphonden.
 • De leden van het Dagelijks Bestuur en de leden van de Raad van Bestuur kunnen ten allen tijde de identiteit van de spelers controleren. Personen die niet het recht hebben de terreinen te betreden, riskeren een sanctie.

3. Lidmaatschap

 • De tarieven worden ieder jaar bij het begin van het seizoen bepaald door het bestuur en zijn te raadplegen op de website: http://tceleven.be/tennis/lidmaatschap-tennis/ en http://tceleven.be/padel/lidmaatschap-padel/ .
 • Het aanvragen van het lidmaatschap verloopt via de website van Tennis Vlaanderen: Lid worden – Tennis Vlaanderen. De leden zijn zelf verantwoordelijk voor het verstekken van volledige en correcte gegevens. Het e-mail adres is daarbij van het grootste belang, aangezien bijna alle communicatie via deze weg gebeurt. Leden kunnen best ieder jaar bij het hernieuwen van het lidmaatschap hun gegevens en e-mail adres nakijken en aanpassen indien nodig.
 • Na de goedkeuring door het secretariaat wordt automatisch een betalingsaanvraag opgestuurd.
 • Betaling van het lidmaatschap gebeurt d.m.v. overschrijving na het ontvangen van de betalingsaanvraag.
 • Eens de betaling is binnengekomen, is men lid van TC eleveN en regelt het secretariaat de aansluiting bij Tennis Vlaanderen.
 • Na de start van het seizoen op 1 april wordt geen lidgeld meer terugbetaald om welke reden dan ook. Indien het lidgeld voor 1 april is betaald, kan het enkel terugbetaald worden in geval van blessure of gezondheidsproblemen die aangevangen zijn voor 1 april.
 • Leden kunnen een terrein reserveren via het online reservatiesysteem (http://tceleven.be/reserveren/) en vrij spelen op de terreinen zoals bepaald in het reservatiereglement.
 • Leden kunnen deelnemen aan alle activiteiten die door de club georganiseerd worden. Zij worden via e-mail hiervan op de hoogte gebracht.
 • Door hun lidmaatschap bij Tennis Vlaanderen kunnen leden deelnemen aan interclub bij de club waar zij geaffilieerd zijn en aan de tornooien die georganiseerd worden onder toezicht van Tennis Vlaanderen.
 • Bijkomende inlichtingen i.v.m. lidmaatschap kunnen bekomen worden op de website van TC eleveN, via e-mail (info@tceleven.be) of bij de leden van het bestuur.

4. Verzekering

 • Elke speler of medewerker die aangesloten is bij Tennis Vlaanderen, is verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid in elke club die aangesloten is bij Tennis Vlaanderen. Hieronder vallen niet alleen de sportongevallen maar ook ongevallen tijdens de nevenactiviteiten. De volledige lijst kan geraadpleegd worden op de site van Tennis Vlaanderen. https://www.tennisvlaanderen.be/verzekering-sportongevallen
 • In geval van een ongeval of schade dient men zo snel mogelijk contact op te nemen met het secretariaat van de club waar men geaffilieerd is. De secretaris bezorgt de nodige documenten. Leden van TC eleveN nemen hiervoor contact op met de secretaris via info@tceleven.be.
 • Gastspelers of medewerkers die geen lid zijn op TC eleveN of een andere club en bijgevolg niet zijn aangesloten bij Tennis Vlaanderen, spelen of handelen volledig op eigen risico: zij zijn niet verzekerd tegen eventuele eigen schade, schade aan derden en aan materiaal. TC eleveN is hiervoor niet aansprakelijk.

5. Toegankelijkheid van de terreinen

 • De tennisterreinen zijn vanaf begin april tot eind september elke dag doorlopend geopend van 08.00 uur tot 23.00 uur. De juist data wordt via e-mail aan de leden bekend gemaakt. De padelterreinen zijn het ganse jaar elke dag geopend van 07.00 uur tot 24.00 uur.
 • Het bestuur heeft ten allen tijde het recht om de tennis- en/of padelterreinen (tijdelijk) te sluiten i.f.v. weersomstandigheden, onderhoud…, of te reserveren voor competitie, trainingen, clubactiviteiten…
 • Indien meerdere activiteiten moeten doorgaan op eenzelfde terrein, dan gelden volgende prioriteiten: interclubwedstrijden, tornooiwedstrijden, trainingen, vrij spel door de leden, losse verhuur.
 • Er kan alleen maar vrij gespeeld worden na online reservatie van het terrein via de website (http://tceleven.be/reserveren/) of op de smartphone met de app van Tennis Vlaanderen, rekening houdend met het reservatiereglement. Daarbij worden de namen van alle spelers correct genoteerd en wordt er ook op het aangevraagde terrein gespeeld.
 • Indien de spelers de gemaakte reservatie toch niet wensen op te nemen, wordt gevraagd deze online te annuleren zodat andere spelers er kunnen gebruik van maken. Men brengt ook de medespeler(s) op de hoogte als men de afspraak niet kan nakomen.
 • Anderzijds vervalt de reservatie als de spelers na 15 minuten na het aanvangsuur het terrein nog niet hebben betreden.
 • Spelers kunnen het volgende spelmoment blijven doorspelen als er op hun terrein geen reservatie is gepland.
 • De spelers verlaten tijdig het terrein uit respect voor de spelers die na hen komen.

6. Uitrusting en materiaal:

 • Alle spelers zijn verplicht reglementaire tennisschoenen/padelschoenen te dragen, geschikt voor gravel en/of voor de kunstgrasondergrond (vlakke zolen, bij voorkeur met fijn visgraatmotief). Sportschoenen met diepe groeven zoals vb. loopschoenen kunnen onherstelbare schade berokkenen aan de tennisterreinen. Bij twijfel, raadpleeg één van de verantwoordelijken. Toegang tot de terreinen is verboden met het verkeerde schoeisel!
 • De speler dient bij het betreden van de padelterreinen de schoenen te controleren op vuil en gravel en indien nodig te reinigen.
 • Reglementaire tenniskledij/padelkledij is verplicht.
 • Spelers gebruiken hun eigen rackets en ballen. Lesnemers kunnen tijdens hun lessenreeks rackets en ballen van de tennisschool gebruiken.
 • Het koordje van het padelracket dient vastgemaakt te worden aan de pols.
 • Al het ter beschikking gestelde materiaal en de infrastructuur moet met de nodige zorg behandeld worden. Het bestuur kan steeds de kosten verhalen op de persoon die de opzettelijk beschadigingen heeft toegebracht.

7. Onderhoud

 • De terreinen worden regelmatig onderhouden.
 • De tennisterreinen worden na iedere speelbeurt verplicht geveegd door de leden zelf. De veegnetten staan hiervoor op ieder veld ter beschikking. Vegen gebeurt over het volledige terrein, dus ook achter de opslaglijn en langs de zijlijnen.
 • Onvermijdbare putjes in het gravel (voornamelijk kort na aanleg) moeten steeds effen gewreven worden met de voet, anders worden het blijvende putten.
  Bij droog weer moeten de tennisterreinen gesproeid worden voor en/of na de speelbeurt.
 • Bij overvloedige regen of blijvende plassen mag er niet getennist worden. De terreinen worden hierdoor beschadigd.
 • Bij stevige vorst kan er niet gepadeld worden, dit om het kunstgras en het glas niet te beschadigen.
 • De netspanning wordt regelmatig gecontroleerd. Zelf bijregelen is over het algemeen ontregelen.
 • Fouten of tekortkomingen (loskomen van de lijnen, putten in het gravel, valse botsen in het kunstgras, netspanning…) kunnen steeds gemeld worden via e-mail info@tceleven.be of aan een bestuurslid. Men zal zo vlug mogelijk het nodige doen.

8. Gedragsrichtlijnen

 • Elke handeling die de goede orde verstoort, de accommodatie beschadigt, de veiligheid of de hygiëne in het gedrang brengt of het sportgebeuren op de club stoort, is verboden.
 • Het spel wordt eerlijk en sportief gespeeld, ongepaste uitdrukkingen zijn niet toegelaten. Onsportief gedrag op de terreinen wordt niet geduld. Interclubleiders, wedstrijdleiders, tornooileiders, trainers en bestuursleden hebben het recht om in te grijpen bij onsportief gedrag van leden én bezoekers.
 • Kinderen tot en met 8 jaar dienen steeds vergezeld en onder toezicht van min. 1 volwassen verantwoordelijke (minimum 18 jaar) te zijn. Er moet te allen tijde minstens één volwassene ter plaatse als verantwoordelijke optreden.
 • De ouders zien er op toe dat hun kinderen de algemene regels van de club respecteren en de tennis- en padelpartijen niet storen.
 • Er geldt een rookverbod op de terreinen en in alle afgedekte, afgesloten ruimten.
 • Afval hoort thuis in de voorziene afvalemmers. Help het bestuur om de orde en netheid van het domein optimaal te houden. Sorteer restafval en PMD in de voorziene afvalemmers, sigarettenpeukjes in de asbakken. Ook kauwgom hoort niet op de grond.
 • Laat geen persoonlijke spullen achter rond de terreinen, in het clubhuis, kleedkamers, …. Belemmer de doorgang in het clubhuis niet door sportzakken en dergelijke. TC eleveN is niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen in en rond het clubhuis, noch op de terreinen en de parking.

9. Grensoverschrijdend gedrag

 • Het is elk aangesloten lid en begeleider verboden om enige handeling van seksueel, fysiek of psychisch grensoverschrijdend gedrag te stellen t.o.v. anderen, zoals onder meer pesterijen, diefstal, vandalisme, geweld, drugs, beledigingen, racisme, discriminatie, bedreigingen, intimidatie, mishandeling, chantage en ongewenst seksueel gedrag of misbruik.
 • Voor een meer gedetailleerde uitdieping van het hiervoor vermelde gedrag verwijzen we naar de gedragscodes van Tennis Vlaanderen. Er is een basisgedragscode voor elk lid. Daarnaast zijn er aanvullende gedragscodes met specifieke uitbreidingen voor op en rond de tennis- en padelcourt, de trainer, de official en de (club-) bestuurder en (club-) medewerker. Deze gedragscodes zijn enerzijds een handvat voor goed gedrag en anderzijds een basis voor disciplinaire vervolging. https://www.tennisvlaanderen.be/documents/12301/40481150/Gedragscode+Tennis+Vlaanderen/a0cfb964-2e96-441f-832e-ea137b75fcd6?version=1.7
 • Het slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag kan met zijn verhaal terecht bij verschillende meldpunten:
  Aanspreekpunt integriteit TC eleveN: Jim Van den Kerckhove en Véronique Ally (info@tceleven.be)
  De huisarts of de lokale politie (lokalepolitie.be) of tel. 101
  De Vlaamse hulplijn: 1712.be of tel. 1712Tennis Vlaanderen – breedtesport: Dirk Deldaele, 0473 32 31 84, deldaele@tennisvlaanderen.be;
 • Een aangesloten lid dat zich schuldig maakt aan grensoverschrijdend gedrag, kan door de Raad van Bestuur worden uitgesloten uit de club met een twee derde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Het aangesloten lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, wordt per aangetekende brief geïnformeerd van de motieven voor uitsluiting en heeft het recht gehoord te worden op de raad van bestuur. Het betreffende lid kan zich laten bijstaan door een raadsman. Een minderjarige wordt opgeroepen samen met zijn wettelijke vertegenwoordiger(s). In afwachting van de beslissing omtrent de uitsluiting kan de raad van bestuur het lidmaatschap schorsen van de persoon waarvan een ernstig vermoeden is dat hij/zij zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.
 • Voor meer informatie kan je terecht op de website van Tennis Vlaanderen: https://www.tennisvlaanderen.be/grensoverschrijdend-gedrag

10. Clubhuis

 • De openingsuren zijn te vinden op de website: http://tceleven.be/club/clubhuis/
 • Dranken en snacks zijn tegen contante betaling aan de uitba(a)t(st)er verkrijgbaar. Er wordt geen krediet toegestaan.
 • De prijslijst van de consumpties en snacks (dienst en BTW inbegrepen) worden bepaald door het bestuur en kunnen waar nodig steeds aangepast worden.
 • Op het domein van de club kunnen zelf meegebrachte dranken enkel gebuikt worden tijdens het spel.
 • Enkel plastieken flesjes mogen meegenomen worden naar de terreinen. Glazen en ander breekbaar eetgerei blijven in het clubhuis of op het terras.
 • Er geldt een algemeen rookverbod in het clubhuis en de sanitaire ruimtes.
 • De sanitaire unit is geen speelplaats voor de kinderen.
 • De uitba(a)t(st)er heeft het recht het clubhuis ten allen tijde te sluiten.
 • Kleedkamers en toiletten worden regelmatig onderhouden. Houd ze uit respect voor de anderen proper. Indien het er niet netjes is, kan men dit melden aan de uitba(a)t(st)er of aan het bestuur via e-mail info@tceleven.be.
 • De zandbak en de speeltuigen zijn ter beschikking van de kinderen van de leden van TC eleveN. De bestuursleden en de uitba(a)t(st)er van het clubhuis houden geen toezicht en kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden bij gebeurlijke ongevallen.

11. Parking

 • De wagens dienen dwars op het gras geparkeerd te worden langs de hoge afsluiting van terreinen, op het grasveld tussen de brug en de tennisterreinen, onder de brug, voorbij de brug of op de brug (via de trappen is men heel snel op de club). De geparkeerde voertuigen mogen in geen geval het vrije verkeer op de openbare weg hinderen. Hou er rekening mee dat brede landbouwvoertuigen hier frequent langsrijden. Het is verboden te parkeren net voor de ingangspoorten van het domein. Wees attent en vertraag tot een minimale snelheid bij het aankomen of verlaten van de site. Hou rekening met spelende en verstrooide kinderen.
 • De VZW TC eleveN draagt geen verantwoordelijkheid voor gebeurlijke ongevallen, diefstal of schade aan voertuigen die langs het domein geparkeerd zijn.
 • Bromfietsen en fietsen worden gestald op de hiervoor voorziene plaatsen. De club is niet verantwoordelijk voor diefstal en/of beschadiging ervan.

12. Tennis- en padellessen

 • Tennis- en padelschool Ni&Co is door de Raad van Bestuur van TC eleveN aangesteld om de tennis- en padellessen te geven op de club. Andere lesgevers worden niet toegelaten op de terreinen.
 • Iedereen die les volgt, is verplicht lid van TC eleveN, uitgezonderd de kinderen die stage volgen in de vakantie en volwassenen die ‘start-to-tennis’ volgen.
 • Meer info van de tennis- en padelschool kan men vinden op de website.  https://tennis-enpadelschool-nico.be/

13. Sponsoring

 • TC eleveN VZW heeft diverse sponsorcontracten.
  Voor meer info kan men terecht bij de bestuursleden of via mail naar info@tceleven.be .

14. Bijsturingen

 • Het Dagelijks Bestuur en de Raad van Bestuur hebben steeds het recht om de reglementen bij te sturen als bepaalde situaties dit vereisen.