Skip to the content

Reglement

REGLEMENT VAN INTERNE ORDE 2016

 1. Club TC eleveN – Leden
  • De tennisterreinen van TC eleveN zijn enkel toegankelijk voor leden. De bar- en terrasaccommodaties zijn voor iedereen vrij toegankelijk, zowel leden als niet-leden.
  • Men is volwaardig lid van zodra men zijn lidgeld heeft betaald. De tarieven zijn elders in deze brochure terug te vinden. Elk uitstel van betaling brengt een meerkost van 10 % met zich mee. Nieuwe leden die na 30 augustus lid worden, zijn ook het volgende seizoen lid. Het volgende seizoen dient enkel nog de bijdrage voor Tennis Vlaanderen betaald te worden.
 2. Toegang tot de terreinen
  • Enkel de leden die hun lidgeld betaald hebben, hebben toegang tot de tennisterreinen van TC eleveN. Genodigden krijgen toegang tot de terreinen indien voldaan wordt aan de voorwaarden zoals beschreven onder punt 1.9.
  • Gelieve steeds de poort te sluiten bij het verlaten van de site.
 3. Parking wagens
  • De wagens dienen dwars op het gras geparkeerd te worden langs de hoge afsluiting van terreinen 3, 4 & 5. De geparkeerde voertuigen mogen in geen geval het vrije verkeer op de openbare weg hinderen. Houd er rekening mee dat brede landbouwvoertuigen hier frequent langsrijden.
  • Het is verboden te parkeren net voor de ingangspoorten van het domein. Voor de veiligheid dienen de wagens met de achterkant naar de tennispleinen geparkeerd te worden. Op deze manier heeft men een beter zicht bij het uitrijden.
  • De vzw TC eleveN draagt geen verantwoordelijkheid voor gebeurlijke ongevallen, diefstal of schade aan voertuigen die langs het domein geparkeerd staan.
  • Wees attent en vertraag tot een minimale snelheid bij het aankomen of verlaten van de site. Hou rekening met spelende en verstrooide kinderen.
  • Bromfietsen en fietsen worden gestald op de hiervoor voorziene plaatsen binnen de omheining. De club is niet verantwoordelijk voor diefstal en/of beschadiging ervan.
 4. Clubhuis eleveN
  • Het clubhuis staat ter beschikking van zowel leden als niet-leden. Het gebruik ervan ten persoonlijke titel niet toegestaan
  • De openingsuren van het clubhuis eleveN zijn:
   Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: van 17.00 uur tot 23.00 uur
   Op woensdag: vanaf 13.00 uur tot 23.00 uur
   In het weekend en op feestdagen: vanaf 09.00 uur tot 23.00 uur
  • Dranken, snacks en lichte maaltijden zijn tegen contante betaling aan de clubhuisverantwoordelijke verkrijgbaar. Er wordt geen krediet toegestaan.
  • De prijslijst van de consumpties en snacks (dienst en BTW inbegrepen) wordt bepaald in overleg met het bestuur.
  • Het is verboden te roken in het clublokaal.
   Indien er buiten en op het terras gerookt wordt, zal dit met de nodige discretie gebeuren ten aanzien van de jeugd en kinderen.
  • De clubhuisverantwoordelijke heeft het recht het clubhuis te sluiten na het beëindigen van de clubactiviteiten of bij slechte weersomstandigheden.
   Eventuele sluitingen, evenals de wintersluiting, worden in het clubhuis aangekondigd en uitgehangen.
  • Laat geen persoonlijke spullen achter in het clubhuis. Belemmer de doorgang in het clubhuis niet door sportzakken en dergelijke.
  • Er mag niet op het terras met de bal worden gespeeld noch gefietst.
  • Suggesties en opmerkingen omtrent de bar en het clubhuis kunnen ingediend worden bij de clubhuis-verantwoordelijke of een lid van het bestuur.
 5. Orde en netheid
  Help ons om de orde en netheid van het domein optimaal te houden.
  Gooi papier, afval, sigarettenpeukjes e.d. in de daarvoor voorziene vuilnisbakken en asbakken. Zorg er ook voor dat alle kinderen dit respecteren.
 6. Sanitair
  • Voor de douches en toiletten kan gebruik gemaakt worden van de sanitaire voorzieningen naast het clubhuis. Douches zijn voorzien op de voetbal naast TC eleveN.
  • De douches en toiletten worden regelmatig onderhouden. Houd ze uit respect voor de andere leden ook zelf proper. Het is verboden te roken in de kleedkamers. De sanitaire unit is geen speelplaats voor de kinderen.
 7. Tennisterreinen
  • Reglementaire tenniskledij en tennisschoenen zijn verplicht.
  • Enkel de spelers hebben toegang tot het tennisterrein. Anderen dienen buiten de terreinomheining te blijven. Een coach of begeleider kan wel plaatsnemen op de bank indien hij reglementaire schoeisel aan heeft.
  • De terreinen mogen enkel betreden worden met gepaste tennisschoenen. Het is streng verboden om met ander schoeisel op de terreinen te lopen.
   De clubhuisverantwoordelijke, de sportverantwoordelijke en alle leden van het bestuur kunnen de toegang tot of het spelen op de tennisterreinen met onaangepast schoeisel verbieden. Herhaaldelijke inbreuk hierop kan leiden tot het ontzeggen van de toegang tot het domein van de tennisclub.
  • De terreinen worden regelmatig onderhouden. Het eerste en belangrijkste onderhoud, namelijk het vegen, gebeurt door de leden zelf. De veegnetten hangen hiervoor op ieder veld ter beschikking. Gelieve hier voldoende aandacht aan te besteden. Vegen is verplicht na elk speeluur en gebeurt over het volledige terrein, ook achter de opslaglijn en langs de zijlijnen.
  • Bij overvloedige regen of blijvende plassen mag er niet gespeeld worden. De terreinen worden hierdoor beschadigd. Het is noodzakelijk om de terreinen af te drijven met de waterrollen en daarna niet onmiddellijk te spelen.
   Ook gravel opstrooien na een regenbui doet meer kwaad dan goed.
  • Onvermijdbare putjes in het gravel (voornamelijk kort na aanleg) steeds effen wrijven met de voet, anders worden het blijvende putten.
  • De netspanning wordt wekelijks gecontroleerd. Zelf bijregelen is over het algemeen ontregelen. Er zijn meetstokjes op het terrein om de hoogte te meten. (91,4 cm)
  • Blikken, PET-flessen en andere afval dienen meegenomen te worden buiten het terrein en in de daartoe voorziene vuilnisbakken gedeponeerd te worden. Spelers die drank meenemen op de terreinen worden verzocht het leeggoed terug te brengen naar de bar.
  • Fouten of tekortkomingen (loskomen van de lijnen, putten in het gravel, netspanning, e.a.) kunnen steeds gemeld worden aan de clubhuisverantwoordelijke of ieder lid van het bestuur. Men zal zo vlug mogelijk het nodige doen.
 8. Ongevallen of sportletsels
  Alle leden van TC eleveN zijn automatisch aangesloten bij Tennis Vlaanderen en bijgevolg verzekerd voor ongevallen op de tennisterreinen van TC eleveN en tijdens interclubverplaatsingen.
  In geval van sportletsel(s) op de tennisterreinen dient men zo snel mogelijk contact op te nemen met het secretariaat van de club waar men geaffilieerd is. Het secretariaat bezorgt de nodige documenten.
 9. Uitnodigingen
  • Ieder lid kan maximaal 3 maal per jaar een niet-lid uitnodigen, en ieder niet-lid kan maximaal 3 maal per jaar uitgenodigd worden.
  • Voor aanvang van de partij dient er een elektronische reservatie te worden gemaakt.
  • Voor de gastspelers dient een vergoeding betaald te worden van € 5 aan de clubhuisverantwoordelijke. Het lid dat uitnodigt, is verantwoordelijk voor de betaling vooraleer de partij aanvangt.
  • De lijst van de genodigden wordt in het clubhuis bijgehouden door de clubhuisverantwoordelijke.
 10. Petanque en Viking Kubb
  • De petanquebanen staan gratis ter beschikking voor de tennisleden van TC eleveN.
  • Niet tennisleden kunnen eveneens petanque spelen.
 11. Kinderspeeltuigen
  • De zandbak en de speeltuigen staan ter beschikking van de kinderen van de leden van TC eleveN.
  • Het bestuur en de clubhuisverantwoordelijke houden geen toezicht en kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden bij gebeurlijke ongevallen.
  • De ouders worden verzocht erop toe te zien dat hun kinderen de algemene regels van de club respecteren en de tennispartijen niet storen.
 12. Ideeën
  Suggesties en opmerkingen kunnen onder gesloten omslag afgegeven worden aan de clubhuisverantwoordelijke of de bestuursleden. Het bestuur houdt geen rekening met naamloze berichten.
  Ieder lid is verondersteld kennis te hebben genomen van het reglement van de club. Indien het bovenstaande reglement van inwendige orde herhaaldelijk niet nageleefd wordt, kan het bestuur aan deze leden een tijdelijke uitsluiting en/of opzegging van het lidmaatschap opleggen.